Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Best Case

 

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

-    Best Case: Best Case, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, tevens opdrachtnemer.

-    Opdrachtgever: de natuurlijke – of rechtspersoon die met Best Case een overeenkomst aangaat of aan wie Best Case een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Best Case en een Opdrachtgever waarop Best Case deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze algemene voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Best Case, waarbij voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.
 4. In het geval dat Best Case gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden toe staat, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat Best Case de voorwaarden soepel toepast.
 5. Nietige of vernietigbare bepalingen hebben geen invloed op de geldigheid en de kracht van overige bepalingen. De nietige of vernietigde bepaling(en) zullen worden vervangen door nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) die stroken met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en).
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.
 7. Best Case behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, ook met betrekking tot reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 3. Offertes, opties en overeenkomsten

 1. Alle door Best Case gedane offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud van beschikbaarheid. Indien Best Case een beroep doet op voorgaand voorbehoud wordt de overeenkomst geacht niet tot stand te zijn gekomen. Offertes en aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij
 2. Gemaakte afspraken binden Best Case vanaf het moment dat deze schriftelijk door Best Case en de Opdrachtgever zijn bevestigd of vanaf het moment dat Best Case met instemming van de Opdrachtgever een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Best Case niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 4. Best Case kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Best Case behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of andere betalingscondities te stellen.
 6. De omvang van de verplichtingen van Best Case wordt uitsluitend bepaald door hetgeen schriftelijk is bevestigd in de overeenkomst, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
 7. De in de overeenkomst genoemde termijnen voor voltooiing zijn altijd indicatief en nimmer fataal. Bij overschrijding van een dergelijke uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Best Case derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
 8. Op verzoek van de Opdrachtgever kan Best Case een optie verlenen met een vastgestelde afloopdatum. Best Case is echter nimmer verplicht een optie te verlenen. Een optie die niet voor de afloopdatum door de Opdrachtgever wordt omgezet in een definitieve boeking komt te vervallen zonder dat daaromtrent een mededeling van één der partijen nodig is.
 9. Een bevestigde opdracht kan gewijzigd worden door middel van een schriftelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Best Case pas bindend indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.
 10. Werkzaamheden, op verzoek of met instemming van de Opdrachtgever verricht, die buiten de inhoud van de overeenkomst vallen, zullen door de Opdrachtgever aan Best Case worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Best Case. Best Case kan echter niet verplicht zijn gehoor te geven aan een dergelijk verzoek tot extra werkzaamheden. Tevens kan Best Case verlangen dat voor extra werkzaamheden een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Best Case zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Best Case het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Best Case aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Best Case worden verstrekt. Hieronder valt nadrukkelijk allergie-informatie van de gasten van de Opdrachtgever en degenen die hen vergezellen. Eventuele schade en/of vertraging, veroorzaakt doordat de Opdrachtgever de benodigde gegevens niet tijdig aan Best Case heeft verstrekt, komt voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. Indien door Best Case of door Best Case ingeschakelde derden (dit kunnen medewerkers van Best Case zijn) in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de veiligheid van deze medewerkers en hen te behandelen als ware zij medewerkers van Opdrachtgever.
 5. Indien Best Case aan de (potentiele) Opdrachtgever documentatie, een afbeelding, monster of model toont en/of verstrekt, dient dit slechts ter aanduiding. De prestatie hoeft hier niet aan te beantwoorden, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen wordt.
 6. Indien de Opdrachtgever een evenement door Best Case laat verzorgen, dient Opdrachtgever uiterlijk één week voor aanvang van het evenement de volgende gegevens door te geven: 1) het exacte aantal gasten, 2) de exacte aanvangstijd, en 3) de menukeuze. Allen voor zover van toepassing en voor zover niet al bekend bij Best Case.

 

Artikel 5. Prijzen en betaling

 1. Alle door Best Case gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven, alsmede de in de offertes, aanbiedingen, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,  tenzij anders aangegeven. Eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten worden vooraf besproken en alleen in overleg met de Opdrachtgever gemaakt.
 2. Het overeengekomen tarief is van toepassing voor het overeengekomen doel van de overeenkomst. Bij aanvullend gebruik van tijdens/middels de overeenkomst verkregen beeldmateriaal is Opdrachtgever een toeslag verschuldigd. Van dergelijk aanvullend gebruik kan alleen sprake zijn met toestemming van Best Case. Aanvullend gebruik kan onder andere zijn het gebruik van foto’s of videomateriaal voor internationale doeleinden, voor posters, billboards, stickers, reclame-uitingen etc. en ieder ander algemeen gebruik dat vooraf niet overeengekomen is.
 3. Bij een contractuele looptijd van meer dan een jaar behoudt Best Case het recht jaarlijks de tarieven, de dienstverlening en/of de voorwaarden aan te passen; Best Case zal de Opdrachtgever hierover tijdig informeren.
 4. Best Case mag het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat, dat in redelijkheid niet van Best Case mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
 5. Best Case behoudt zich het recht voor om vooraf aan de uitvoering van de overeenkomst van de Opdrachtgever een waarborgsom ter hoogte van maximaal het totaalbedrag van de reservering te deponeren. Ontvangen waarborgsommen worden geadministreerd. Best Case mag zich verhalen op de gedeponeerde waarborgsom terzake al datgene wat de Opdrachtgever uit welke hoofde ook aan hem verschuldigd is. Indien de Opdrachtgever verzuimt een overeengekomen waarborgsom te deponeren is Best Case bevoegd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten tot op het moment van voldoening van de waarborgsom.
 6. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum, in euro’s middels storting of overmaking op een door Best Case aangewezen bank- of girorekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 7. Indien de Opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, is Best Case gerechtigd, nadat hij de Opdrachtgever ten minste een maal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van de Opdrachtgever, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
 8. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.
 9. Best Case heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop de Opdrachtgever al hetgeen hij aan Best Case verschuldigd is heeft voldaan.
 10. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 11. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Best Case en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Best Case onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 6. Geheimhouding

 1. Het is partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle partijen een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een der partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Partijen zullen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van elkander enig deel van de informatie aan derden bekend maken behoudens aan:
 • de eigen werknemers van partij en dan slechts aan die werknemers die de informatie dienen te kennen;
 • de accountants van partij, de inspecteur van belastingen en derden die de rechtmatige taak of verplichting hebben om de zaken van partij te kennen en in dat geval slechts voor zover die informatie nodig is voor het vervullen van een dergelijke taak of verplichting.
 1. Partijen verbinden zich om ervoor zorg te dragen dat de in lid 2 bedoelde derden van tevoren op de hoogte worden gesteld dat de informatie die wordt verstrekt van strikt vertrouwelijke aard is. Partij zal wederpartij schadeloosstellen voor enig verlies of schade die hij kan lijden doordat partij zijn verplichting dienaangaande schendt.
 2. De voornoemde verplichtingen ten aanzien van vertrouwelijkheid gelden zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na afloop daarvan.

 

Artikel 7. Annulering, opschorting en ontbinding

 1. Overeenkomsten kunnen geannuleerd worden met instemming van Best Case en in overeenstemming met de inhoud van dit artikel.
 2. Annulering van een boeking van modellen door de Opdrachtgever kan tot twee dagen voor aanvang kosteloos geschieden. Bij annulering van een boeking van modellen op een termijn van 48 uur of minder voor aanvang van de boeking wordt 60% van het totaalbedrag bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Annulering van een boeking voor een event kan tot drie weken voor aanvang van het event kosteloos geschieden. Bij annulering van een boeking voor een event op een termijn van drie weken of minder voor aanvang van het event wordt 60% van het totaalbedrag bij Opdrachtgever in rekening gebracht. Indien Best Case door de annulering van het event meer schade zou lijden is Best Case gerechtigd deze schade volledig door te berekenen aan de Opdrachtgever.
 4. De annuleringskosten zijn verschuldigd en opeisbaar op soortgelijke wijze als door Best Case toegezonden facturen.
 5. Indien de overeenkomst wordt geannuleerd door Best Case, zal Best Case in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de annulering ten grondslag liggen die aan de Opdrachtgever toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Best Case extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
 6. In het geval een Opdrachtgever (een gedeelte van) zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met Best Case niet of niet tijdig na komt, heeft Best Case het recht zijn verplichtingen op te schorten of de betreffende overeenkomst te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst vereist is. Dit alles onverminderd de overige rechten van Best Case met betrekking tot o.a. schadevergoeding. Hetzelfde geldt wanneer na het sluiten van de overeenkomst aan Best Case feiten en omstandigheden bekend geraken die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet (volledig) na zal komen, of die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of niet in redelijkheid van Best Case gevergd kan worden.
 7. Indien de Opdrachtgever:

-     in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surséance van betaling indient of op enigerlei wijze niet meer vrijelijk over zijn eigendommen kan beschikken;

-     komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;

-     een factuurbedrag of een gedeelte daarvan niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet;

-     overgaat tot staking of overdracht van zijn werkzaamheden en/of bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan;

heeft Best Case door het enkele plaatsvinden van een der bovengenoemde omstandigheden het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst voor vereist is.

 1. Vorderingen van Best Case op de Opdrachtgever worden in een bovengenoemd geval direct opeisbaar, onverminderd de overige rechten van Best Case.

 

Artikel 8. Overmacht

 1. Best Case is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Best Case kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Best Case tot aan dat moment te voldoen. Best Case is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Best Case geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Best Case niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Best Case of van derden daaronder begrepen. Best Case heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Best Case zijn verbintenis had moeten nakomen.

 

Artikel 9. Klachten

 1. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij Best Case ingediend te worden, uiterlijk binnen vijf werkdagen na de factuurdatum. Na deze datum hebben ingediende klachten geen rechtsgevolgen.
 2. Best Case maakt binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht zijn standpunt hierover kenbaar aan de klager. Dit gebeurt eveneens schriftelijk en gemotiveerd. Indien een klacht gegrond is, zal Best Case de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij de Opdrachtgever aangeeft dat dit inmiddels voor hem zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of niet meer zinvol is, zal Best Case slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11 van deze algemene voorwaarden.
 3. Indien de overeenkomst betrekking heeft op de inzet van medewerkers (bijvoorbeeld modellen) door Best Case, en één of meerdere medewerkers zich niet gedragen naar of voldoen aan de wensen van de Opdrachtgever, welke wensen de Opdrachtgever in het kader van het project redelijkerwijs mag verwachten en ook vooraf uitvoerig heeft besproken met Best Case, dient de Opdrachtgever Best Case daarover onverwijld, althans binnen vier uur na aanvang van de werkzaamheden, in kennis te stellen. De Opdrachtgever is in dat geval slechts gehouden aan Best Case te betalen de aan de medewerker(s) verschuldigde beloningen vermeerderd met de vaste premie van Best Case.
 4. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Indien Best Case aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in deze bepaling opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Best Case gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Best Case en/of haar ongeschikte(n).
 2. Best Case is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade die ontstaan is doordat Best Case uit is gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het overbrengen van dieetwensen/allergieën van eventuele aanwezigen.
 3. Indien Best Case aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Best Case beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Best Case is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Best Case aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Best Case toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 5. Best Case is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Best Case kan tevens niet aansprakelijk zijn in geval van overmacht.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Best Case tegen alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Best Case en de Opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking. Indien Best Case uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Best Case zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Best Case, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Best Case en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 7. Indien Opdrachtgever aan Best Case informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert de Opdrachtgever dat deze materialen vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 11. Overig

 1. Kosten voortkomend uit de schade en/of vernielingen aangericht door gasten / deelnemers zullen, zover niet op de dader(-s) zelf te verhalen, op de Opdrachtgever verhaald worden.
 2. Alle rechten van industriële/intellectuele eigendom (waaronder ook het auteursrecht) op door Best Case bedachte, gemaakte of tot stand gebrachte foto’s/ materialen/afbeeldingen/evenementen blijven bij Best Case (of de door Best Case ingeschakelde derden) rusten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. Ook wanneer een Opdrachtgever opdracht geeft tot de ontwikkeling van een dienst/evenement maar hier vervolgens geen definitief order aan verbindt, zullen de rechten op dat idee bij Best Case blijven liggen. In de aan de Opdrachtgever in rekening gebracht kosten zijn auteursrechten niet inbegrepen.
 3. Best Case behoudt zich het recht voor om foto- en/of videomateriaal, waarop medewerkers (bijvoorbeeld modellen) staan afgebeeld te verspreiden onder potentiële opdrachtgevers in het kader van de normale bedrijfsvoering van Best Case. Ook heeft Best Case het recht dit materiaal ter promotie openbaar te maken via haar eigen internetsite of via publicaties voor potentiële opdrachtgevers. Het in dit artikel bepaalde geldt derhalve zonder dat daarvoor toestemming van medewerkers of de Opdrachtgever vereist is.
 4. Best Case behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. Medewerkers van Best Case worden ingezet voor het vooraf overeengekomen doel. Indien Opdrachtgever ter plaatse andere werkzaamheden opdraagt aan de medewerkers van Best Case hebben zij in overleg met Best Case het recht om de uitvoering van deze andere werkzaamheden te weigeren.
 6. Indien zaken voorwerp zijn van de overeenkomst, gaat het risico van verlies of beschadiging van deze zaken over op de Opdrachtgever op het moment dat de Best Case ze feitelijk en/of juridisch levert door ze in de macht van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen derde te brengen.
 7. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om rechtstreeks met medewerkers van Best Case afspraken (van welke aard dan ook) te maken. Dergelijke afspraken dienen via Best Case gemaakt te worden om afdwingbaar te zijn.
 8. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan tijdens of gedurende één (1) jaar na de bemiddeling van Best Case tussen Opdrachtgever en een kracht (definitie kracht: de natuurlijke- of rechtspersoon die door Best Case in het kader van de overeenkomst tussen Best Case en Opdrachtgever ingezet wordt wordt, ten einde werkzaamheden die uit de overeenkomst voortvloeien, uit te voeren. Bijvoorbeeld: model), enige rechtstreekse overeenkomst aan te gaan met een kracht zonder tussenkomst van Best Case. Indien zulks toch geschiedt, is Opdrachtgever aan Best Case een vergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het honorarium dat door Best Case verdiend had dienen te worden indien de overeenkomst geheel via Best Case was afgesloten.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen Best Case en Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Best Case en Opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van Best Case. Niettemin hebben partijen het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk arbitrage-instituut.